پرس های هیدرولیک DEES سری HD

پرس های هیدرولیک DEES سری HD

ارتباط مستقیم با کارشناسان فروش رایان پرس از طریق واتسپ

اشتراک گذاری در:

ویژگی ها

لوازم جانبی استاندارد
 • استحکام ساختاری بالا و تنش گیری شده
 • هشت گاید قابل تنظیم
 • شیر برقی TOKIMEC ژاپنی
 • پمپ PARKER آمریکایی
 • پرده نوری Sick یا Banner
 • سیستم هیدرولیک Logic valves یکپارچه
 • لوازم الکتریکی SCHNEIDER
لوازم جانبی اختیاری
 • سیستم تعویض سریع قالب
 • Die lifter
 • Die arm
 • میز متحرک
 • پمپ BOSCH-REXROTH
 • سیستم بهینه سازی مصرف انرژی
 • استفاده از تکنولوژی HD-FASTech

مشخصات فنی 1

مدل ظرفیت ابعاد میز پایین موتور دهانه بازشو کورس سرعت کار سیستم
سقوط آزاد
Ton mm HP mm mm mm/sec
 HD -100  ۱۰۰  ۸۰۰×۱۰۰۰
۱۰۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
۲۰ ۱۰۰۰ ۷۰۰ ۳۰۰
۳۰ ۴۰۰
 HD -200  ۲۰۰  ۸۰۰×۱۰۰۰
۱۰۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
 ۴۰  ۱۰۰۰  ۷۰۰  ۳۰۰
۶۰ ۴۰۰
 HD -300  ۳۰۰  ۱۰۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
۱۵۰۰×۲۰۰۰
۱۵۰۰×۲۵۰۰
 ۶۰  ۱۲۰۰  ۹۰۰  ۳۰۰
۱۰۰ ۴۵۰
 HD -400  ۴۰۰  ۱۰۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
۱۵۰۰×۲۰۰۰
۱۵۰۰×۲۵۰۰
 ۷۵  ۱۲۰۰  ۹۰۰  ۳۰۰
 ۱۲۵  ۴۵۰
 HD -500  ۵۰۰  ۱۵۰۰×۲۵۰۰
۲۰۰۰×۳۰۰۰
۲۰۰۰×۳۵۰۰
۲۵۰۰×۴۰۰۰
 ۱۰۰  ۱۸۰۰  ۱۴۰۰  ۴۵۰
 ۲۰۰  ۴۵۰
 HD -600  ۶۰۰  ۱۵۰۰×۲۵۰۰
۲۰۰۰×۳۰۰۰
۲۰۰۰×۳۵۰۰
۲۵۰۰×۴۰۰۰
 ۱۲۵  ۱۸۰۰  ۱۴۰۰  ۴۵۰
 ۲۵۰  ۵۵۰
 HD -800  ۸۰۰  ۱۵۰۰×۲۵۰۰
۲۰۰۰×۳۵۰۰
۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
 ۱۵۰  ۲۰۰۰  ۱۵۰۰  ۴۵۰
 ۳۰۰  ۵۵۰
 HD -1000  ۱۰۰۰  ۱۵۰۰×۲۵۰۰
۲۰۰۰×۳۵۰۰
۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
 ۲۰۰  ۲۰۰۰  ۱۵۰۰  ۴۵۰
 ۳۵۰  ۵۵۰
 HD -1200  ۱۲۰۰  ۱۵۰۰×۲۵۰۰
۲۰۰۰×۳۵۰۰
۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
 ۲۵۰  ۲۰۰۰  ۱۵۰۰  ۴۵۰
 ۴۰۰  ۵۵۰
 HD -1500  ۱۵۰۰  ۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
 ۳۰۰  ۲۰۰۰  ۱۵۰۰  ۴۵۰
 ۵۰۰  ۵۵۰
 HD -2000  ۲۰۰۰  ۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
 ۴۰۰  ۲۰۰۰  ۱۵۰۰  ۴۵۰
 ۶۵۰  ۵۵۰
 HD -2500  ۲۵۰۰  ۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
 ۵۰۰  ۲۲۰۰  ۱۶۰۰  ۴۵۰
 ۷۰۰  ۵۵۰
 HD -3000  ۳۰۰۰  ۲۵۰۰×۴۰۰۰
۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
 ۶۰۰  ۲۲۰۰  ۱۶۰۰  ۴۵۰
 ۸۰۰  ۵۵۰
 HD -4000  ۴۰۰۰  ۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
۳۰۰۰×۵۰۰۰
 ۸۰۰  ۲۲۰۰  ۱۶۰۰  ۴۵۰
 ۱۰۵۰  ۵۵۰
 HD -5000  ۵۰۰۰  ۲۵۰۰×۴۵۰۰
۲۵۰۰×۵۰۰۰
۳۰۰۰×۵۰۰۰
 ۱۰۰۰  ۲۲۰۰  ۱۶۰۰  ۴۵۰
۱۳۵۰ ۵۵۰

مشخصات فنی 2

مدل موتور سرعت کار سیستم ظرفیت کوشن ابعاد پد کوشن کورس کوشن موتور کوشن
برگشت فشار
HP mm/sec mm/sec Ton mm mm HP
 HD -100  ۲۰  ۳۰۰  ۱۵  ۳۰  ۶۰۰×۸۰۰
۸۰۰×۱۰۰۰
۹۰۰×۱۲۰۰
 ۲۵۰  ۵
 ۳۰  ۴۰۰  ۲۳
 HD -200  ۴۰  ۳۰۰  ۱۵  ۷۵  ۶۰۰×۸۰۰
۸۰۰×۱۰۰۰
۹۰۰×۱۲۰۰
 ۲۵۰  ۷.۵
 ۶۰  ۴۰۰  ۲۳
 HD -300  ۶۰  ۳۰۰  ۱۵  ۱۰۰  ۸۰۰×۱۰۰۰
۹۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
۱۱۲۰×۲۰۲۰
 ۳۰۰  ۱۰
 ۱۰۰  ۴۰۰  ۲۵
 HD -400  ۷۵  ۳۰۰  ۱۴  ۱۵۰  ۸۰۰×۱۰۰۰
۹۰۰×۱۲۰۰
۱۲۰۰×۱۵۰۰
۱۱۲۰×۲۰۲۰
 ۳۰۰  ۱۰
 ۱۲۵  ۴۰۰  ۲۳
 HD -500  ۱۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۲۰۰  ۱۱۲۰×۲۰۲۰
۱۴۲۰×۲۳۲۰
۱۴۲۰×۲۹۲۰
۲۰۲۰×۳۲۲۰
 ۳۵۰  ۲۰
 ۲۰۰  ۴۰۰  ۲۸
 HD -600  ۱۲۵  ۴۰۰  ۱۵  ۲۰۰  ۱۱۲۰×۲۰۲۰
۱۴۲۰×۲۳۲۰
۱۴۲۰×۲۹۲۰
۲۰۲۰×۳۲۲۰
 ۳۵۰  ۲۰
 ۲۵۰  ۵۰۰  ۲۸
 HD -800  ۱۵۰  ۴۰۰  ۱۴  ۳۰۰  ۱۱۲۰×۲۰۲۰
۱۴۲۰×۲۹۲۰
۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
 ۴۰۰  ۴۰
 ۳۰۰  ۵۰۰  ۲۸
 HD -1000  ۲۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۳۰۰  ۱۱۲۰×۲۰۲۰
۱۴۲۰×۲۹۲۰
۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
 ۴۰۰  ۴۰
 ۳۵۰  ۵۰۰  ۲۶
 HD -1200  ۲۵۰  ۴۰۰  ۱۵  ۴۰۰  ۱۱۲۰×۲۰۲۰
۱۴۲۰×۲۹۲۰
۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
 ۴۰۰  ۴۰
 ۴۰۰  ۵۰۰  ۲۵
 HD -1500  ۳۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۵۰۰  ۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
 ۴۰۰  ۵۰
 ۵۰۰  ۵۰۰  ۲۵
 HD -2000  ۴۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۶۰۰  ۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
 ۴۰۰  ۵۰
 ۶۵۰  ۵۰۰  ۲۴
 HD -2500  ۵۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۶۰۰  ۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
 ۴۵۰  ۷۵
 ۷۰۰  ۵۰۰  ۲۱
 HD -3000  ۶۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۸۰۰  ۲۰۲۰×۳۲۲۰
۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
 ۴۵۰  ۷۵
 ۸۰۰  ۵۰۰  ۲۰
 HD -4000  ۸۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۱۰۰۰  ۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
۲۳۲۰×۴۴۲۰
 ۴۵۰  ۱۰۰
 ۱۰۵۰  ۵۰۰  ۲۰
 HD -5000  ۱۰۰۰  ۴۰۰  ۱۵  ۱۲۰۰  ۲۰۲۰×۳۸۲۰
۲۰۲۰×۴۴۲۰
۲۳۲۰×۴۴۲۰
 ۴۵۰  ۱۰۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرس های هیدرولیک DEES سری HD”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن